Všeobecné obchodní podmínky  

I.

Všeobecně

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu pro uzavírání smluv o jazykových kurzech pro děti „Hocus a Lotus“ prostřednictvím internetové objednávky na stránkách (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou závazné jak pro jazykovou školu, tak pro studenta.
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí jednotlivých smluv o jazykových kurzech pro děti „Hocus a Lotus“ uzavíraných mezi jazykovou školou na straně jedné a studentem na straně druhé. Jakékoliv odchylky od těchto VOP jsou platné pouze tehdy, pokud jsou odsouhlaseny písemně oběma smluvními stranami. Odchylná ujednání ve smlouvě o jazykovém kurzu pro děti „Hocus a Lotus“, pokud je taková písemná smlouva uzavírána, mají přednost před úpravou obsaženou v těchto VOP.

II.

Vymezení základních pojmů

„jazykovým kurzem po děti Hocus a Lotus“ se rozumí jazykové kurzy pro děti ve věku 1 roku až 12 let jednoho z pěti světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština) s tím, že podrobnější popis jazykových kurzů je k dispozici na internetových stránkách jazykové školy pod sekcí „Jazykové kurzy“, stejně tak jako přesný hodinový rozsah a cena jednotlivých kurzů, toho kterého kurzu (dále jen „jazykový kurz“),

„jazykovou školou“ se rozumí společnost Light Point, s.r.o., se sídlem Brno, Černovice, Vítězslav Kaprálové 501/14, IČ: 262 86 271. Kontaktní údaje: Telefon: +420 548 530 285,  +420 603 848 281, Fax: +420 548 530 285,  Email: info@hocus-lotus.cz,

 „studentem“ se rozumí fyzická osoba, které bude jazykový kurz absolvovat, s ohledem na věkové zaměření kurzu při jednání s jazykovou školou vesměs zastoupena zákonným zástupcem – rodičem. Pokud je dále v textu uvedeno student, rozumí se tím rovněž jeho zákonný zástupce, pokud z textu nevyplývá něco jiného.

III.

Postup při uzavírání smlouvy o jazykovém kurzu

 1. Jazykový kurz objednává student (jeho zákonný zástupce) u jazykové školy objednávkou učiněnou prostřednictvím on–line objednávkového formuláře, přístupného na internetových stránkách jazykové školy.  Z objednávky musí být vždy patrné určení osoby, která objednávku učinila.
 2. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 • identifikační údaje zákonného zástupce studenta, tj. jeho jméno, příjmení a adresu místa bydliště
 • jméno a příjmení studenta včetně data jeho narození a bydliště, pokud je odlišné od bydliště zákonného zástupce
 • telefon a e-mailovou adresu pro potvrzení přijetí objednávky,
 • údaje o jazykovém kurzu – název jazykového kurzu, jeho časový rozsah co do počtu vyučovacích hodin, termíny a místo jeho konání
 • cenu kurzu včetně ceny nezbytných pomůcek,
 • přesná identifikace plátce jazykového kurzu (zejména název, sídlo, IČ a DIČ), pokud je odlišná od osoby zákonného zástupce
 • potvrzení, že se student seznámil s těmito VOP a že s jejich zněním souhlasí.
 1. Text poznámky, uvedený studentem v objednávkovém formuláři, je nezávazným informativním údajem. Tento nesmí odporovat       všeobecným obchodním podmínkám jazykové školy.
 2. Jazyková škola potvrdí studentovi přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu studenta, uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Okamžikem doručení potvrzení jazykové školy o přijetí objednávky je uzavřena smlouva o jazykovém kurzu.
 3. V případě, že student neobdrží od jazykové školy ve lhůtě shora uvedené žádné potvrzení o přijetí objednávky, objednávka studenta zaniká, nedohodne-li se student s jazykovou školou jinak.
 4. Jakékoliv změny objednávky je možné činit pouze písemně, a to po předchozí dohodě obou smluvních stran. Písemná forma je zachována, jsou-li změny činěny prostřednictvím e-mailové komunikace. Forma e-mailu je určena pro jakoukoliv další komunikaci mezi jazykovou školou a studentem, nestanoví-li tyto VOP či vzájemná dohoda jinak.
 5. Znění té které smlouvy o jazykovém kurzu má přednost před zněním těchto VOP. V případě, že VOP upravují některé záležitosti odchylně od smlouvy o jazykovém kurzu, přednost má znění smlouvy.

IV.

Základní smluvní podmínky

 1. Smlouvou o jazykovém kurzu se jazyková škola zavazuje, že studentovi umožní absolvovat jazykový kurz dle typu a rozsahu v souladu s obsahem jeho objednávky, a student se zavazuje, že za to zaplatí jazykové škole cenu daného jazykového kurzu (dále též jen “cenu jazykového kurzu”), to vše za podmínek stanovených těmito VOP.

V.

Cena jazykového kurzu, platební podmínky

 1. Cena je cena konkrétního jazykového kurzu uvedená u toho kterého jazykového kurzu na těchto internetových stránkách. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Jazyková škola je plátcem DPH. Informace o jazykových kurzech a ceně uváděné jazykovou školou jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby v psaní či počtech.
 2. V ceně jazykových kurzů není zahrnuta cena případných výukových materiálů, které je nezbytné pro absolvování kurzu zakoupit. Pokud je nezbytné pro ten který kurz zakoupit výukové materiály, toto je patrné z popisu toho kterého kurzu na těchto internetových stránkách a to jak co do obsahu takových učebních pomůcek tak i do jejich ceny včetně DPH.
 3. Není-li dohodnuto jinak, je student povinen zaplatit jazykové škole cenu jazykového kurzu v plné výši předem, a to na č.ú. 115-2095230217/0100 (Praha – jazyková škola AJPRO č. účtu: 86-1638800247/0100), VS obdrží student od jazykové školy, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury jazykové školy, nejpozději však do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy o jazykovém kurzu. V případě, že v uvedené lhůtě nebude cena jazykového kurzu v plné výši ze strany studenta zaplacena, může jazyková škola od smlouvy o jazykovém kurzu odstoupit. Pokud v okamžiku odstoupení od smlouvy již bylo započato s plněním ze strany jazykové školy (tj. student již započal navštěvovat jazykový kurz), vzniká jazykové škole nárok na zaplacení poměrné části ceny jazykového kurzu v závislosti na hodinovém rozsahu, v jakém kurz do okamžiku odstoupení od smlouvy trval.
 4. Zaplacením se rozumí připsání částky odpovídající ceně za jazykový kurz v plné výši na účet jazykové školy uvedený shora.
 5. Pokud student nedodržuje platební podmínky, zejména je-li v prodlení se zaplacením ceny jazykového kurzu, nemůže se jazyková škola dostat do prodlení s plněním výuky v rámci jazykového kurzu.

VI.

Doba plnění, místo plnění

 1. Jazykový kurz na základě objednávky studenta potvrzené jazykovou školou se koná v časovém rozsahu, na místě a v termínech dle obsahu objednávky. Na řádné plnění ze strany jazykové školy nemá vliv, pokud se student neúčastní jednotlivých výukových hodin z důvodů na straně studenta.
 2. V případě prodlení jazykové školy se zahájením jazykového kurzu delším jak 7 dnů, je student oprávněn od smlouvy o jazykovém kurzu odstoupit.
 3. Jazykové kurzy jsou ze strany jazykové školy vedeny lektory, kteří splňují veškeré zákonné předpoklady pro výuku dětí v tom kterém jazykovém kurzu.

VII.

Odpovědnost za odbornou úroveň jazykového kursu

 1. Jazyková škola odpovídá za to, že jazykové kurzy, které provozuje, budou zajištěny v místě dle jejich popisu na internetových stránkách jazykové školy, budou zahájeny a ukončeny v tam stanovených termínech, budou mít rozsah vyučovacích hodin v souladu s uvedenými propozicemi.
 2. Jazyková škola odpovídá za to, že jazykové kurzy budou vyučovány osobami s příslušným vzděláním, schopnostmi a dovednostmi, a to jak co do jazykového a pedagogického vzdělání, tak i co do znalostí péče o děti ve věku dle zaměření jazykových kurzů.
 3. Pro případ, že má student či jeho zákonný zástupce jakékoliv výhrady k průběhu, rozsahu či ceně jazykového kurzu (reklamace), tuto skutečnost včetně popisu jeho výhrad sdělí jazykové škole, a to písemně či jiným vhodným způsobem ve lhůtě 15 dnů od okamžiku, kdy k uvedené skutečnosti mělo dojít. Taková výhrada (reklamace) musí zejména obsahovat identifikaci studenta, přesný popis případu včetně dokumentace, je-li dostupná, a dál čeho se student domáhá a jaké má požadavky na jazykovou školu. Jazyková škola takovou výhradu prověří, a pokud ji shledá oprávněnou, zjedná nápravu. O způsobu vyřízení výhrady studenta jazyková škola studenta vyrozumí do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 4. V případě, že mezi jazykovou školou a studentem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu souvisejícího s poskytováním služby-jazykového kurzu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou či způsobem popsaným v bodu 3. tohoto článku VOP, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ: 120 00, e-mail: adr@coi.cz, www: adr.coi.cz. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu lze podat pouze, pokud ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, a to ve lhůtě 1 roku od okamžiku, kdy student poprvé uplatní svůj nárok u jazykové školy.

VIII.

Odstoupení od smlouvy o jazykovém kurzu

 1. Jazyková škola a student jsou oprávněni od smlouvy o jazykovém kurzu odstoupit v případech stanovených v těchto VOP či právním předpise.
 2. Student má právo od uzavřené smlouvy o jazykovém kurzu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (okamžik doručení potvrzujícího e-mailu jazykové školy dle čl. III. bod 4. těchto VOP), a to bez uvedení důvodu.
 3. Odstoupení od smlouvy o jazykovém kurzu se provádí vždy písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká.
 4. Student může pro realizaci svého práva od smlouvy odstoupit využít formulář, který je přístupný na webových stránkách jazykové školy. Není to však jeho povinností.
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 6. Jazyková škola je povinna studentovi vrátit cenu jazykového kurzu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od studenta přijala. Platba bude ze strany jazykové školy uskutečněna na bankovní účet sdělený studentem v odstoupení od smlouvy a v případě, že student tímto způsobem účet nesdělí, pak na bankovní účet, ze kterého byly jazykové škole finanční prostředky ze strany studenta poukázány.
 7. Odstoupí-li student od smlouvy ve lhůtě dle bodu 2. tohoto článku VOP a jazyková škola s plněním dle smlouvy o jazykovém kurzu na základě výslovné žádosti studenta začala před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí student jazykové škole poměrnou část sjednané ceny za jazykový kurz v závislosti na hodinovém rozsahu, v jakém kurz do okamžiku odstoupení od smlouvy trval. Na vrácení zbytku ceny jazykového kurzu ze strany jazykové školy studentovi po odečtení poměrné části dle předchozí věty platí stejné podmínky jako v případě bodu 6. tohoto článku VOP.
 8. Odstoupí-li jazyková škola od smlouvy ve dle čl. V. bodu 3. tohoto článku VOP, uhradí student jazykové škole poměrnou část sjednané ceny za jazykový kurz v závislosti na hodinovém rozsahu, v jakém kurz do okamžiku odstoupení od smlouvy trval.

IX.

Ochrana osobních údajů