Všeobecné obchodní podmínky  

I.

Všeobecně

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu pro uzavírání smluv o jazykových kurzech pro děti „Hocus a Lotus“ prostřednictvím internetové objednávky na stránkách (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou závazné jak pro jazykovou školu, tak pro studenta.
  2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí jednotlivých smluv o jazykových kurzech pro děti „Hocus a Lotus“ uzavíraných mezi jazykovou školou na straně jedné a studentem na straně druhé. Jakékoliv odchylky od těchto VOP jsou platné pouze tehdy, pokud jsou odsouhlaseny písemně oběma smluvními stranami. Odchylná ujednání ve smlouvě o jazykovém kurzu pro děti „Hocus a Lotus“, pokud je taková písemná smlouva uzavírána, mají přednost před úpravou obsaženou v těchto VOP.

II.

Vymezení základních pojmů

„jazykovým kurzem po děti Hocus a Lotus“ se rozumí jazykové kurzy pro děti ve věku 1 roku až 12 let jednoho z pěti světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština) s tím, že podrobnější popis jazykových kurzů je k dispozici na internetových stránkách jazykové školy pod sekcí „Jazykové kurzy“, stejně tak jako přesný hodinový rozsah a cena jednotlivých kurzů, toho kterého kurzu (dále jen „jazykový kurz“),

„jazykovou školou“ se rozumí společnost Light Point, s.r.o., se sídlem Brno, Černovice, Vítězslav Kaprálové 501/14, IČ: 262 86 271. Kontaktní údaje: Telefon: +420 548 530 285,  +420 603 848 281, Fax: +420 548 530 285,  Email: info@hocus-lotus.cz,

 „studentem“ se rozumí fyzická osoba, které bude jazykový kurz absolvovat, s ohledem na věkové zaměření kurzu při jednání s jazykovou školou vesměs zastoupena zákonným zástupcem – rodičem. Pokud je dále v textu uvedeno student, rozumí se tím rovněž jeho zákonný zástupce, pokud z textu nevyplývá něco jiného